logo
nedelja, 24 februar 2019 13:02

Luka Zelenika Featured

(0 votes)
Written by 
Additional Info
0 comments

Za sve turiste koji svojim plovilima dolaze sa mora, prva obavezna stanica je Luka Zelenika u kojoj se vrši prijavljivanje.

Luka Zelenika

Za sve turiste koji svojim plovilima dolaze sa mora, prva obavezna stanica je Luka Zelenika u kojoj se vrši prijavljivanje.

BORAVAK STRANIH JAHTI U VODAMA CRNE GORE

Uplovljavanje stranih jahti Član 20 (Zakon o jahtama – Crna Gora)

Lice koje upravlja stranom jahtom i uplovljava u vode Crne Gore dužno je najkraćim putem uploviti u odredišnu luku otvorenu za meĎunarodni saobraćaj, radi obavljanja granične kontrole u skladu sa zakonom, dobijanja vinjete i ovjere popisa posade i putnika. Lice iz stava 1 ovog člana, prije uplovljavanja u odredišnu luku, može poštom, putem faksa, elektronskim putem ili preko ovlašćenog lica dostaviti kopije dokumenata, radi dobijanja vinjete i ovjere popisa posade i putnika. Vinjetu iz st. 1 i 2 ovog člana, nakon obavljanja granične kontrole, izdaje organizaciona jedinica Ministarstva (u daljem tekstu: Kapetanija ili Ispostava). Za izdavanje vinjete dostavljaju se sljedeći dokazi: 1) zahtjev za dobijanje vinjete; 2) sertifikat o registraciji; 3) o sposobnosti lica koje upravlja stranom jahtom i članova posade izdatih: a) od nadležnih ili ovlašćenih tijela države čiju zastavu vije, a koji nijesu u suprotnosti sa STCW Konvencijom, ako se konvencija odnosi na predmetnu jahtu; b) nadležnog tijela države sa kojom je zaključen meĎunarodni ugovor o jednostranom ili uzajamnom priznanju isprava; c) u skladu sa propisima Crne Gore 4) o osiguranju od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima; 5) o vlasništvu ili punomoćju za korišćenje jahte; 6) o plaćenoj naknadi za korišćenje objekata sigurnosti plovidbe i administrativnoj taksi. Strane jahte koje se koriste za obavljanje privredne djelatnosti u Crnoj Gori pored dokaza iz stava 4 ovog člana, dostavljaju i dokaz o obaveznom osiguranju u skladu sa zakonom. U slučaju da nijesu priloženi svi dokazi iz st. 4 i 5 ovog člana za dobijanje vinjete, Kapetanija će naložiti licu koje upravlja stranom jahtom da u odreĎenom roku dostavi potrebne dokaze, a do dostavljanja dokaza jahta ostaje u odredišnoj luci. Obrasce popisa posade, putnika i vinjete propisuje Ministarstvo.”

Odobrenje za kretanje i zadržavanje člana posade Član 22 (Zakon o jahtama – Crna Gora)

Članu posade strane jahte, koji nema vizu za boravak u Republici, može se izdati odobrenje za kretanje i zadržavanje u Republici, i to za vrijeme boravka jahte u vodama Republike. Odobrenje iz stava 1 ovog člana, na zahtjev zapovjednika ili voditelja strane jahte, izdaje nadležni organ.

Orijentacija

Crkva sjeveroistočno od naselja, zgrada starog hotela uz obalu sjeverozapadno od luke, skladišta i terminal za prekrcaj cementa u luci i svjetlo na NW uglu pristaništa – bijela kula sa stubom i galerijom na postolju.

Vremenske prilike:

Luka je u potpunosti izložena S i SW vjetrovima koji kada duvaju jako stvaraju bibavicu u akvatoriji luke. Sjeverni vjetrovi duvaju u jakim naletima ali zbog malog privjetrišta ne stvaraju velike talase.

Morske struje:

U akvatoriji luke javlja se jaka struja u istočnom smjeru.

Morske mijene:

Na Crnogorskom primorju srednja amplituda morskih mijena (razlika srednjih visokih voda i srednjih niskih voda) je 23 cm.
Srednja amplituda između srednjih viših visokih voda i srednjih nižih niskih voda iznosi 29 cm. Amplituda između najviših mjesečnih i najnižih mjesečnih srednjih vrijednosti iznosi 64,1 cm. Apsolutni registrovani ekstremi u odnosu na hidrografski nivo na koga su redukovane dubine na pomorskim kartama su 87 cm iznad i 42 cm ispod hidrografskog nivoa. Iz toga proizilazi da je maksimalna registrovana amplituda promjene nivoa mora ispred obala Crne Gore, uzrokovana morskim mijenama 131 cm.

Nivo mora se u prosjeku najviše izdiže u oktobru, novembru i decembru, a na najniže vrijednosti se spušta u ljetnjim mjesecima.

Uputstvo za uplovljavanje:

Velike dubine na prilazu luci i u lučkoj akvatoriji, uz odsustvo prepreka za plovidbu omogućuju nesmetano i sigurno uplovljavanje u luku. Dubine na gatovima su velike: na NW gatu minimalna dubina uz samu obalu je 6.6 metara, dok je na SW gatu minimalna dubina uz obalu 7.7 metara. Treba imati u vidu da su vezovi u luci izloženi S i SW vjetrovima i talasima koje ovi vjetrovi stvaraju.

Vez:

Luka Zelenika ima funkciju trgovačke luke registrovane za međunarodni pomorski saobraćaj i funkciju graničnog prelaza na kome strana nautička plovila (pleasure crafts) obavljaju neophodne procedure pri ulasku u vode Crne Gore.

Granični prelaz koristi NW gat luke dužine 134 metra i fizički je odvojen ogradom od ostalog dijela luke. Na gatu graničnog prelaza nalazi se osam bitvi za privez plovila, dva priključka za struju, dva priključka za krcanje pogonskog goriva i hidranti za vodu.

Luka koristi SW gat dužine 130 metara. Na gatu se nalazi devet bitvi za privez brodova, dva priključka za struju i hidranti za vodu.

Sidrište:

Veliki brodovi mogu sidriti na prostoru između Zelenike i Kumbora i to je najbolje sidrište u Hercegnovskom zalivu.

Voda i struja:

U luci se uz operativnu obalu nalaze hidranti za vodu i prključci za struju.

Gorivo:

Na obali u zoni graničnog prelaza na NW gatu nalaze se dva priključka za gorivo.

Lučke vlasti i carina:

U mjestu se nalaze ispostave Lučke kapetanije i Carine.

Komunikacije:

Moguć je prilaz motornim vozilom do luke, a za dalju komunikaciju može se koristiti Jadranska magistrala koja prolazi nedaleko od ulaza u luku.


  • Adresa: 42°27'00.5"N 18°34'19.3"E
  • Telefon 1: +382 31 678 092
Read 2296 times Last modified on četvrtak, 24 oktobar 2019 08:00